Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád MŠ

Mateřská škola Skuteč, Osady Ležáků 767, okr. Chrudim

Provozní řád mateřské školy

Č.j.: VSM  4/2016

Účinnost od: 1. 9. 2016

Spisový znak:  1.23.

Skartační znak:  S10

Změny:

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vnitřní směrnice č. 3/2016

 

Informace o zařízení:

 

    Název školy: Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

    Adresa školy: MŠ, Osady Ležáků 767, 539 74 Skuteč  

    Telefon: 469 350 252

    IČO: 75015943

    Ředitelka: Mgr. Pavlína Pokorná

    Zřizovatel: Město Skuteč, Palackého nám. Skuteč

 

    Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

    Kapacita školy: 56

    Provozní doba školy: 6, 15 – 16,00 hodin

    Využití mateřské školy pro další aktivity: volební místnost Města Skuteč

 

 

 

 

 

I.Organizace provozu mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.00 hodin. Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout tak, aby mohla být škola v 16.00 hod. opravdu uzavřena, tzn. vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.00 hod..

Nepřítomnost dítěte

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce nahlásit nejpozději v den nepřítomnosti do 7.00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné.

Rodiče tedy omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,00hod., a to telefonicky (možno zanechat vzkaz na záznamníku) nebo osobně ráno, kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky, zápisem do sešitku tomu určenému v šatnách dětí.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, ale jen pokud tím nenaruší časový režim třídy. Po dohodě s učitelkou je možné přivádět i vyzvedávat děti v době předem dohodnuté (vážné neopakující se důvody).

Rodiče, které si děti chtějí vyzvednout po obědě, mají možnost učinit tak v době od 12.15 hod. do 12.45 hod.

 

Uzavření budovy z bezpečnostních důvodů

 • od 8.30 do 12.15 hodin
 • od 12.45 do 14.00 hodin

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola se uzavírá v době vánočních prázdnin (zpravidla od 23.12 do 1.1 v návaznosti na vánoční prázdniny ZŠ) a v době letních prázdnin (čtyři týdny).

Plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou v mateřské škole na veřejně dostupném místě minimálně 2 měsíce předem (mimo nízkého počtu dětí). Pedagogické pracovnice budou čerpat řádnou dovolenou.

 

Spojování tříd

V době omezeného provozu mateřské školy, v případě že poklesne počet dětí v jedné třídě na 10 a méně (např. nemoc dětí) nebo při náhlé absenci pedagogických pracovníků (např. nemoc). Popis spojování tříd každodenně viz. níže v odd. VII. Organizaci dne.  

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři učitelkám MŠ.

 

Pojištění

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na internetových stránkách školy, na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a hlavní informační panel.

 

Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. 

 

Režim dne

je závazný pro čas jídla, pobyt venku a odpočinek, s respektováním individuálních potřeb dětí. Hry, aktivity, spontánní a řízené, probíhají během celého dne v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program) a ŠVP (Školní vzdělávacím programem) mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organizace dne

 

Další práva a povinnosti rodičů

 

 1. Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

 

 1. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

 

 1. Ráno se děti z obou tříd setkávají v 1. třídě Medvídků a po 7. 00 hod. se rozchází se svojí paní učitelkou do svých tříd. V případě řešení provozních záležitostí s úpravou času rozchodu na třídy dle potřeby zajištění řádného provozu.

 

 1. Odpoledne se děti od 15.15 hod. spojují v 1. třídě Medvídků a zde setrvají až do odchodu domů. V průběhu roku se mohou třídy na rozcházení dětí zaměňovat (řiďte se podle tabulky na schodišti, kde jsou třídy spojeny).

 

 

 1. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

 

 1. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 

 1. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

 

 1. Rodiče jsou povinni oznámit neprodleně všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotního stavu, pojišťovny.

 

 1. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

 

 1. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.

 

 1. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady (viz. Pokyn ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání)

 

 1. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

 

 1. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit. Přicházet s novými náměty atd.

 

 1. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

 

 1. Rodič hájí zájmy mateřské školy, vzniklé problémy řeší v mateřské škole a snaží se ji záměrně nepoškozovat, nešířit neověřené informace v rámci pomluvy.

 

 1.  Rodiče mají právo na výběr školy

 

 1. Režimové momenty a požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je možné z organizačních důvodů a omezeno na nezbytnou míru.

 

 1. Nástup dětí
 • dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,30h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 1. Spontánní hry
 • od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 1. Didakticky cílené činnosti
 • činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí
 1. Pohybové aktivity
 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 1. Pobyt venku
 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 11.30 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

 

Pozemek k pobytu venku

 • co nejvíce využíváme školní zahrady, vycházky.

Údržba školní zahrady

 • posekání trávníku dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníku i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku

 • spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.
 1. Odpočinek, spánek
 • vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku (převážně z řad starších dětí) vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové aktivity, klidové hry) tak, aby nedocházelo k rušení dalších dětí, které odpočívají. Lehátka v mladším oddělení denně připravují a uklízí školnice s uklízečkou tak, že nejprve za pomoci dětí proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch pomohou složit dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání. Starší děti si odpočinkové podušky a deky uklízí do boxů samostatně.
 1. Stravování
 • svačiny se podávají co nejdříve podle možností ŠJ, zpravidla v době od 8.15 hodin, odpoledne od 14 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají od 11.45 do 12,15 hodin, polévka je dětem nalévána, starší děti se samy rozhodnou, zda si nalijí z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje ve výdejně pracovnice k tomu určená, dítě má právo si žádat o množství, které mu vyhovuje, při obědě používají starší děti příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka
 • výdej stravy pro rodiče dětí 1. den nemocných probíhá až po obědě dětí z MŠ – kuchařky předávají jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby
 1. Pitný režim
 • děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici a várnici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje pracovnice vydávající stravu) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice a várnice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.
 1. Otužování
 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • denně omývání těla vlažnou vodou (dle aktuálního zdravotního stavu dětí)
 • v létě mlhoviště a sprchy na školní zahradě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád byl aktualizován 29. 8. 2016

 

 

Provozní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2016

 

                                                                                             

 

 

 

        Mgr. Pavlína Pokorná

                                                                                         ředitelka MŠ, Skuteč,

Osady Ležáků 767, okres Chrudim