Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád MŠ

Mateřská škola Skuteč, Osady Ležáků 767, okr. Chrudim

Školní řád mateřské školy

Č.j.: VSM5/2017

Účinnost od: 1. 9. 2017

Vypracoval:

Mgr. Pavlína Pokorná

Schválil:

Mgr. Pavlína Pokorná

Spisový znak:  1.23.

Skartační znak:  A5

Změny:

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vnitřní směrnice č. 5/2017

 

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim byla zřízena jako příspěvková organizace Města Skuteč. Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem právního subjektu je ředitelka mateřské školy Mgr. Pavlína Pokorná.

 

Název školy: Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

Adresa školy: MŠ, Osady Ležáků 767, 539 74 Skuteč  

Telefon: 469 350 252

IČO: 75015943

Ředitelka: Mgr. Pavlína Pokorná

Zřizovatel: Město Skuteč, Palackého nám. Skuteč

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy: 56

Provozní doba školy: 6, 15 – 16,00 hodin

Využití mateřské školy pro další aktivity: volební místnost Města Skuteč

 

Obsah:

1.Všeobecná ustanovení

2.Předmět činnosti

3.Přijímání dětí

4.Evidence dítěte

 1. Vnitřní řád školy – práva a povinnosti

6.Organizace provozu mateřské školy

 1. Organizace dne
 2. Režimové momenty a požadavky
 3. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ

10.Vzdělávání dětí v MŠ – průběh a výsledky

 1. Ukončení docházky dítěte
 2. Školní prevence proti nežádoucím jevům

13.Ochrana proti patologickým jevům

14.Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

15.Platby v mateřské škole

16.Podmínky zacházení s majetkem školy

17.Závěrečná ustanovení

 1. Platnost

1.Všeobecná ustanovení

 

Školní řád je vydán ředitelkou mateřské školy (dále jen MŠ) na základě § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším (školský zákon). Upravuje tak přijímání dětí, základní informace o organizaci a provozu MŠ, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochranu před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Upravuje také práva a povinnosti osob v ní se zdržujících a ošetřuje vzájemné vztahy dětí, zaměstnanců a zákonných zástupců dětí, vázaných k činnosti MŠ. Školní řád je součástí vnitřních předpisů MŠ a jedná se o veřejný dokument.

 

2.Předmět činnosti

 

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou. Při organizování předškolního vzdělání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon). V souladu s ním mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělání vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělání.

 

3.Přijímání dětí

 

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, a to v období od 2. května do 16. května. Veřejnost bude na termín zápisu upozorněna na webových stránkách školy, v místním tisku, v budově mateřské školy a na vývěsce zřizovatele.

 

Do mateřské školy dítě přijímá ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti rodičů. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou v mateřské škole osobně. Přijímají se děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let, a to v době zápisu nebo i v průběhu roku, pokud to umožní kapacita mateřské školy. O přijetí dětí rozhoduje podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším (školský zákon) a předem stanovených kritérií ředitelka školy. Po ukončení zápisu ředitelka školy posoudí přihlášky dle stanovených kritérií pro přijetí daného školního roku, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, a rozhodne do 30 - ti dní o přijetí daného počtu dětí do MŠ. V této zákonné lhůtě jsou rodiče povinni doložit ještě potvrzení o řádném očkování dítěte. Toto potvrzení rodič doloží na již zmíněné přihlášce, kterou si vyzvedne v mateřské škole před návštěvou dětského lékaře. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (povinné předškolní vzdělávání viz. kritéria a pokyny MŠMT).

 

Rozhodnutí o přijetí je oznámeno zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15. dnů, oznámení o nepřijetí je doručeno zákonným zástupcům do vlastních rukou. Po obdržení Rozhodnutí o přijetí a Dohody o docházce dítěte rodiče obdrží k vyplnění i další nezbytné formuláře související s docházkou dítěte do mateřské školy. Dále jsou rodiče vyzvání k účasti na informativní schůzce, kde se seznámí se školním řádem a obdrží informace o provozu mateřské školy. Zde si také domluví průběh adaptace dítěte a další individuální záležitosti.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. S účinností od 1. ledna 2017 udává novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. dětem, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna a ještě mateřskou školu nenavštěvují, nastoupit v následujícím školním roce 2017/2018 k povinnému předškolnímu vzdělávání. Tyto příchozí děti nemusí dokládat potvrzení o řádném očkování.

Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí (ve školním roce 2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší).

 

Předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také pediatra a daných možností mateřské školy.

 

V době zápisu nových dětí probíhá ve škole tzv. „Den otevřených dveří“.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

Kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim, zřizovanou obcí Skuteč děti přijímány, budou stanoveny zvlášť jako příloha tohoto řádu (Kritéria mohou být aktualizována).

 

4.Evidence dítěte

 

Mateřská škola vytváří matriku školy, kterou tvoří evidence dětí na formulářích. Mezi ně patří Žádost o přijetí s potvrzením lékaře o řádném očkování, Evidenční list, Rozhodnutí o přijetí, Dohodu o způsobu docházky, Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, Poučení účastníka správního řízení. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. 

 

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. Každá změna je povinností rodičů hlásit na třídách učitelkám.

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy nebo bude jako součást přihlášky do mateřské školy.

Z dalších dokumentů škola od nově nastupujících zákonných zástupců vyžaduje:

 • Vstupní dotazník
 • Prohlášení o bezinfekčnosti (plavání v MŠ atd.)
 • Zmocnění osob k vyzvedávání dítěte
 • Souhlas s používáním rodného čísla, uveřejňování fotografií v tisku v souvislosti s propagací školy a souhlas rodičů s účastí dítěte na školních akcích jako jsou výlety, exkurse

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Součástí vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou i písemné záznamy a další doklady vypovídající o pokroku dítěte v jeho rozvoji, které jsou považovány za důvěrné a jsou přístupné pouze učitelkám v mateřské škole a rodičům. Učitelky je využívají při své každodenní práci, individuálnímu přístupu k dítěti. Hodnocení je zpracováno tak, aby bylo funkční, učitelé shromažďují, zpracovávají informace pravidelně, systematicky a věcně.

 

Záměrem hodnocení je vyhodnocení pokroků dítěte, jeho silných a slabých stránek a vytváření podmínek pro jeho další rozvoj a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí.

 

 

 1. Vnitřní řád školy – práva a povinnosti

 

5.1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

Rodinná výchova je základ, na kterém škola staví. Některá rodina uplatňuje nadměrnou péči, někde jsou kladeny neodpovídající požadavky na dítě. Někdy je dítěti naopak dána naprostá volnost, někde je malá péče zdůvodněná nedostatkem času nebo je malý zájem o dítě. To vše ztěžuje orientaci dětí v životě. Proto se snažíme na naší škole navodit otevřený a oboustranně prospěšný vztah s rodiči, založený na oboustranném dialogu o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení, protože pohodové otevřené klima v mateřské škole (dále jen MŠ) zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně ovlivňuje dítě aktivní, samostatné a sebejisté.

 

 Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Práva zákonných zástupců

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě)
 • být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit (přicházet s novými náměty, pomocí atd.)
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • být seznámeni se Školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP), přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, být seznámeni s organizací školního roku
 • po domluvě s učitelkou kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu, učitelce nebo ředitelce školy, pomoc při údržbě školy
 • přispívat škole svojí pomocí, darováním anebo získáváním sponzorských darů či náměty k obohacení činnosti školy
 • založit, vést a aktivně se zapojit do práce Klubu rodičů a zde předkládat a   

      obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí, organizovat pro školu akce

 

Povinnosti zákonných zástupců

 • pomáhat škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vést děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí
 • své dítě předat při příchodu učitelce ve třídě
 • vyzvednout dítě včas do 16.00 hod (v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli)
 • neodvádět dítě z mateřské školy bez vědomí učitelky
 • přivádět dítě do MŠ zdravé (sledovat zdraví svého dítěte, v případě onemocnění jednat a dítě vyřadit z kolektivu) Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!
 • v případě infekčního onemocnění rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásit mateřské škole (informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání)
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte ((pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve i v době omezeného provozu MŠ)
 • omlouvat nepřítomnost dítěte předem nebo ten den do 7. hodin (pozor na povinnou předškolní docházku – omluvné listy – 2. tř. předškoláci )
 • hradit MŠ veškeré poplatky v řádném termínu (úplatu za vzdělávání, stravování)
 • nahlásit v mateřské škole každou změnu v osobních datech dítěte a ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon, zdravotní stav dítěte, zdravotní pojišťovnu).
 • hlásit změny rodičovské zodpovědnosti (zákaz styku s dítětem aj.)
 • na vyzvání ředitelky školy se účastnit osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí
 • dbát, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek
 • dbát, aby osobní věci dětí byly podepsány (nebo označeny), zvláště pak ty, u kterých může snadno dojít k záměně (bačkory, pyžamo)
 • dbát na to, aby dítě svoje věci znalo (seznámit je s nimi i opakovaně)
 • v součinnosti se školou pomáhat vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, k používání kapesníku
 • pokud dojde svévolně k poškození školního majetku, ať ze strany rodičů nebo dětí, jsou rodiče povinni škodu napravit nebo uhradit
 • Rodič hájí zájmy mateřské školy, vzniklé problémy řeší v mateřské škole a snaží se ji záměrně nepoškozovat, nešířit neověřené informace v rámci pomluvy.
 • Rodiče mají právo na výběr školy

 

5.2.  Práva a povinnosti dětí

 

Práva dětí

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život

                                                                                  (viz. Úmluva o právech dítěte)

 

Povinnosti dětí

 • řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob
 • dodržovat pravidla soužití ve třídě MŠ, které společně s pedagogy vytváří (nadměrně nekřičíme, spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou, neničíme kamarádovi hru ani práci, nemluvíme hrubě, nechováme se hrubě ke kamarádům a dospělým – viz. třídní malovaná pravidla ve třídách )
 • nedopouštět se projevů rasismu a šikanování
 • dodržovat pravidla kulturního soužití (pozdravíme se, požádáme, poděkujeme, ve třídě, v šatně, na chodbě se chováme klidně, abychom neublížili sobě a ostatním dětem)

 

Děti jsou vychovávány a vedeny (prevence sociálně patologických jevů)

 • k celoživotnímu pozitivnímu přístupu k životu
 • ke schopnosti spolupracovat s druhými, respektovat druhé
 • zodpovědnosti, plnění povinností a uplatňování svých práv
 • k fyzickému, duševnímu a sociálnímu zdraví a zodpovědnosti za něj
 • citlivému vztahu k lidem a k přírodě

(Prevence dětských úrazů a soc. patologických jevů, ekologický program, společná pravidla třídy)

 

 1. 3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

§ 22a a § 22b Z. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon)

 

Práva pedagogických pracovníků § 22a

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • volit a být voleni do školské rady
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků § 22b

Pedagogický pracovník je povinen

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

 

6.Organizace provozu mateřské školy

 

Provoz MŠ je od 6.15 do 16.00 hodin.

Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout tak, aby mohla být škola v 16.00 hod. opravdu uzavřena, tzn. vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.00 hod.

 

Nepřítomnost dítěte

Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce nahlásit nejpozději v den nepřítomnosti do 7.00 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné. Pozor na neomluveného předškoláka s povinnou školní docházkou (viz. pravidla povinného předškolního vzdělávání ). Rodiče tedy omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to telefonicky (možno zanechat vzkaz na záznamníku) nebo osobně ráno, kdykoliv v průběhu dne osobně nebo telefonicky, zápisem do sešitku tomu určenému v šatnách dětí.

 

Příchod dětí do MŠ

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., předškoláci již v 8.00 hod, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, ale jen pokud tím nenaruší časový režim třídy. Po dohodě s učitelkou je možné přivádět i vyzvedávat děti v době předem dohodnuté (vážné neopakující se důvody).

Rodiče, které si děti chtějí vyzvednout po obědě, mají možnost učinit tak v době od 12.15 hod. do 12.45 hod.

 

Uzamčení budovy z bezpečnostních důvodů

Uzamčení první od 8.30 do 12.15 hodin

Uzamčení druhé od 12.45 do 14.00 hodin

Uzavření provozu mateřské školy v době prázdnin

Mateřská škola se uzavírá v době vánočních prázdnin (zpravidla od 23.12 do 1.1 v návaznosti na vánoční prázdniny ZŠ) a v době letních prázdnin (čtyři týdny).

 

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

V letních měsících, červenec nebo srpen (vždy jeden měsíc), dochází k omezení provozu školy. Do MŠ tento měsíc dochází pouze děti, jejichž zákonní zástupci nemohou zajistit jiné umístění dětí ani dovolenou. Druhý z měsíců je škola uzavřena a zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Zřizovateli je tato skutečnost oznámena předem ke schválení. Zákonným zástupcům tuto skutečnost oznamuje škola 2 měsíce předem písemnou formou. Poslední srpnový týden prázdnin probíhají na MŠ většinou sanitační práce, a MŠ je uzavřena.

 

Spojování tříd

V době omezeného provozu mateřské školy, v případě že poklesne počet dětí v jedné třídě na 10 a méně (např. nemoc dětí) nebo při náhlé absenci pedagogických pracovníků (např. nemoc). Popis spojování tříd každodenně (viz. níže 5. Organizace dne v MŠ).  

 

Pojištění

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ

Jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, na internetových stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a hlavní informační panel.

 

Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. 

 

Režim dne

Je závazný pro čas jídla, pobyt venku a odpočinek, s respektováním individuálních potřeb dětí. Hry, aktivity, spontánní a řízené, probíhají během celého dne v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program) a ŠVP (Školní vzdělávacím programem) mateřské školy.

 

 

 1. Organizace dne

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat při vyzvedávání dítěte z MŠ, na svoji zodpovědnost sdělí tuto informaci písemně na předepsaném formuláři učitelkám MŠ. Pokud tento formulář nebude aktuálně vyplněn, dítě nebude příchozím předáno.

 

 • Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,30 hod.
 • Děti s povinnou předškolní docházkou jsou povinni se dostavit do 8 hod.
 • Rodič nebo jeho zástupce předá dítě učitelce ve třídě! (setkají se pohledem, předají si informace o dítěti ). Nelze dítě poslat do třídy z chodby atd. samotné!
 • Ráno se děti z obou tříd scházejí v 1. třídě Medvídků a po 7. 00 hod. se rozchází se svojí paní učitelkou do svých tříd (v případě řešení provozních záležitostí je třeba počítat s úpravou času rozchodu na třídy dle potřeby zajištění řádného provozu).
 • Odpoledne se děti od 15.15 hod. spojují v 1. třídě Medvídků a zde setrvají až do odchodu domů (v průběhu roku se mohou třídy na rozcházení dětí zaměňovat (řiďte se podle informační tabulky na schodišti, kde jsou třídy spojeny).
 • Dítě je vyzvednuto do 16. hod.! (v tuto dobu se budova zamyká)
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!
 1. Režimové momenty a požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy a věkových zvláštností částečně stanoven pro každou třídu zvlášť. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí a rodiče ho respektovat. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí a emoční vyrovnanost dětí. Pokud mají děti potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je možné z organizačních důvodů a omezeno na nezbytnou míru.

 

Nástup dětí

 • 1. tř. Medvídkové – od 6. 15 hod. do 8.30 hod. (pozdější příchody po 8,30 hod. ze závažných důvodů předem hlásit nebo se co nejrychleji ohlásit a omluvit dítě)
 • 2. tř. Veverky – od 6. 15 hod. do 8.00 hod. (pozor na povinné předškolní vzdělávání!)
 • Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Spontánní hry

 • 1. tř. i 2. tř. - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi přímo i nepřímo řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby a věk dětí.

Didakticky cílené činnosti

 • činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí dle platného ŠVP

Pohybové aktivity

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační, jóga) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti (velké TV cvičení)
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 11.30 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
 • letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven
 • pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích

Pozemek k pobytu venku

 • co nejvíce je využíváno školní zahrady, vycházky po okolí

Údržba školní zahrady

 • posekání trávníku dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníku i písku v pískovišti, mlhoviště

Způsob využití pobytu venku

 • spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

Odpočinek, spánek

 • 1. tř. – Medvídkové
  • ml. d. v tomto oddělení dodržují režim odpočinku či spánku po celou dobu od 12. 30 hod. do 14. 00 hod.
  • st. d. v tomto oddělení dodržují režim odpočinku od 12.30 do 13.30 hod. (poté vstávají a učitelkami jim jsou nabízeny klidové činnosti s ohledem na spící mladší děti tohoto oddělení)
  • lehátka v mladším oddělení denně připravují a uklízí školnice s uklízečkou (tak, že nejprve za pomoci dětí proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch pomohou složit dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání, pomohou dětem s oblékáním)
 • 2. tř. Veverky
  • vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku (převážně z řad starších dětí) vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové aktivity, klidové hry, přípravu na školu) tak, aby nedocházelo k rušení dalších dětí, které odpočívají.
  • starší děti si odpočinkové podušky a deky připravují i uklízí do boxů samostatně

Stravování

 • svačiny se podávají co nejdříve podle možností školní jídelny (dále jen ŠJ), zpravidla v době od 8.15 hodin, odpoledne od 14 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin dle spotřebního koše, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají od 11.45 do 12,15 hodin, polévka je dětem nalévána, starší děti se samy rozhodnou, zda si nalijí z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje ve výdejně provozní pracovnice k tomu určená, dítě má právo si žádat o množství, které mu vyhovuje, při obědě používají starší děti příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka a chůva
 • výdej stravy pro rodiče dětí 1. den nemocných probíhá až po obědě dětí z MŠ – nejpozději však do 12. 45 hod. - kuchařky předávají jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby

Pitný režim

 • děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici a várnici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje provozní pracovnice vydávající stravu) a své hrnečky
 • učitelky vedou a celodenně motivují děti k pití
 • konvice a várnice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby
 • nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

Otužování

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • denně omývání těla vlažnou vodou (dle aktuálního zdravotního stavu dětí)
 • v létě mlhoviště a sprchy na školní zahradě

 

 

 1. Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ

 

Bezpečnost dětí

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby pedagogickému pracovníkovi. Děti nemohou chodit do tříd samy, zůstávat v šatnách nebo na chodbách bez dozoru.

Pedagogický pracovník zodpovídá za bezpečnost dítěte od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně dítě předá až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne z MŠ (dítě se s paní učitelkou přivítá nebo rozloučí osobním pozdravem z očí do očí).

Pedagogický pracovník předá dítě pouze zákonným zástupcům. Rodiče mohou písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření (zmocnění) nebude dítě předáno nikomu jinému než jeho rodiči (zákonní zástupci).

Pedagogické pracovnice mají právo vyžádat si prokázání totožnosti osoby, jenž dítě přišla z mateřské školy vyzvednout.

 

Při akcích pořádaných mateřskou školou pro děti a veřejnost, se zákonní zástupci podílejí na zajištění bezpečnosti svých dětí ve spolupráci se zaměstnanci mateřské školy.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péči o dítě. Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení o bezinfekčnosti od dětského lékaře dítěte.

Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.

Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme.

 

 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

Do mateřské školy nemohou být přijímány děti s teplotou, silným kašlem, zvracením, průjmem, zánětem spojivek, nebo jiným infekčním onemocněním. Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění, rodiče jsou povinni si pro dítě přijít v co nejkratší době po vyrozumění.

Totéž se vztahuje na děti mající vši.

Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitelek mateřské školy, tudíž tuto činnost učitelky vykonávat nesmějí.

 

Z bezpečnostních důvodů se zákonní zástupci i jiné osoby nesmí pohybovat bez souhlasu zaměstnanců školy v prostorách školy a školní zahrady (kromě šaten) a po vyzvednutí dítěte se nezdržují déle než je nezbytné. Zákonní zástupci a jiné osoby se mohou zdržovat déle v mateřské škole pouze s vědomím zaměstnanců školy (např. pozvánka na pořádané akce).

Mateřská škola neodpovídá za případné zranění dítěte v doprovodu zákonného zástupce (před příchodem i po vyzvednutí dítěte z MŠ) pokud se pohybují v areálu MŠ (včetně školní zahrady).

 

Učitelky opakovaně poučují děti přiměřenou formou o bezpečném chování dětí v prostředí MŠ, upozorňují děti na možná rizika a nebezpečí. Mají neustálý přehled o všech dětech, za které zodpovídají.

Při pobytu venku na školní zahradě učitelky věnují trvale pozornost dětem, kontrolují průběžně počet dětí. Učitelky mají trvale povoleny vycházky na území Skutče. Na vycházkách mimo MŠ používají terčík a dětské bezpečnostní vesty.

 

Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování v areálu i mimo areál mateřské školy.

(viz: Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí)

 

V MŠ dítě potřebuje

 • pohodlné, vzdušné oblečení, dostatečně velké
 • vhodné bačkorky (ne pantofle z důvodu bezpečnosti)
 • pyžamo 1. třída Medvídků (děti si mohou přinést plyšovou hračku na spaní)
 • oblečení na zahradu, oblečení na převléknutí
 • pláštěnku
 • holínky
 • velká 2 balení papírových kapesníků (v krabičce a balené v balíčku)
 • všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí a učitelek podepsané nebo označené značkou.

 

Do MŠ nepatří:

 • žvýkačky
 • tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk, prstýnky, cenné věci
 • nevhodné hračky (např. ty, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě)
 • peníze

 Za ztrátu a poškození těchto věcí mateřská škola neručí!

 

Mateřská škola také nezodpovídá za ztrátu a poškození kol a jiných soukromých předmětů umístěných v areálu MŠ.

   

Děti se v mateřské škole přezouvají u botníků v přízemí. V šatnách má každé dítě své místo na oblečení, které je označeno značkou. Rodiče tato místa nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení a udržují pořádek.

Do šaten a tříd chodí přezuti také rodiče.

 

.

10. Vzdělávání dětí v MŠ – průběh a výsledky

 

Vzdělávací oblast je dána zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších úprav právních předpisů Vzdělávání v MŠ probíhá dle platného Školního vzdělávacího programu mateřské školy (dále jen ŠVP), který je v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Odkaz na ŠVP Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim s názvem „Žijeme s Veselou školkou“ je k nalezení na stránkách školy a v šatnách jednotlivých tříd nebo na hlavním informačním panelu. ŠVP je veřejným dokumentem.

Učitelky používají při práci způsob prožitkového učení s prvky alternativního programu „Začít spolu“. Dále projektové vzdělávání, činnostní metody práce, do výuky začleňují interaktivní tabuli a počítače s výukovými programy.

 

Rodičům předškolních dětí je v šatnách školy zpřístupněno Desatero pro rodiče předškolních dětí. Materiál je určen rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Zvláště vhodný materiál pro rodiče předškoláků.

 

Učitelky vedou Portfolio dítěte, to znamená záznamy o pokrocích dítěte, jeho znalostech a dovednostech. Jejich smyslem je poskytnout konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací nabídku, která povede v rámci individualizace k rozvoji jeho potenciálu či nadání. Do záznamů mohou nahlížet pouze učitelky a rodiče daného dítěte.

 

 O pokrocích se mohou individuálně rodiče dozvědět více na konzultačních hodinách, které škola nabízí.

 

Výsledky vzdělávání jsou sledovány a učitelkami zapisovány formou záznamů splněných dílčích cílů a kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a to 2x za rok. Statisticky jsou na konci roku vypočteny ředitelkou školy % tohoto naplnění. Výsledky vzdělávání jsou součástí Vlastního hodnocení školy a jsou podnětem pro plánování vzdělávací práce na další období.

 

 

10.1. Vzdělávání dětí od dvou do tří let v MŠ

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. S ohledem na specifika lze i u nich naplňovat cíle RVP PV s obsahem vzdělávání, které bude korespondovat s tímto věkem. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje jsou výrazné, proto je třeba začlenit několik důležitých bodů nejen v oblastech vzdělávání, ale i v materiálních, hygienických, psychosociálních, personálních a bezpečnostních podmínkách. Dále pak v oblasti životosprávy a stravování, organizace vzdělávání, financování a spolupráce. „Chůva pro dětské koutky“ je personální podporou, která pomáhá učitelce MŠ s péčí o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

 

Podmínky souhrnně

 • stálý pravidelný denní režim
 • dostatek emoční podpory
 • zajištění pocitu bezpečí
 • přiměřeně podnětné prostředí a činnosti
  • vybavení MŠ dostatečným množstvím podnětných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, didaktických pomůcek a vybavení ve třídě s ohledem na umístění – uzavíratelné skříňky, vyšší police, vhodný sedací nábytek
 • více individuální péče
 • srozumitelná pravidla (viz. „Třídní pravidla pro malá Medvíďátka“)
 • stravování – dostatek času a prostoru, jistota, individuální přístup (dopomoc - chůva)
 • stavební úpravy
 • podmínky požární bezpečnosti
  • dvouleté dítě je osoba se sníženou motorickou schopností

 

 

10.2. Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové obce.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu minimálně 4 souvislých hodin denně. Začátek této doby MŠ stanovuje na 8.00 hod. Konec pak na 12.00 hod.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

 

Omlouvání dětí

Zákonný zástupce dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, je povinen žádat o uvolnění dítěte předem a omlouvat jeho nepřítomnost na vzdělávání nejpozději do 3 dnů. Tyto žádosti a omluvenky budou zákonní zástupci předávat třídním učitelkám písemnou formou na předem připravených formulářích. Ty jsou připravené v šatně 2. třídy Veverek volně k dispozici rodičům. Ve třídě bude vedena evidence omluv pro případnou kontrolu.

  

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle §47 a 48a Školského zákona)
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (podle § 38a Školského zákona

 

Pokud zákonný zástupce zvolí jeden z těchto jiných způsobů vzdělávání, oznámí to v den zápisu ředitelce školy.

Podrobné informace:

 • Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Ředitel školy stanovuje tyto okruhy vzdělávání:

 1. vzdělávací nabídka (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší školy)
 2. desatero pro rodiče dětí předškolního věku (webové stránky MŠMT).

Ředitelka školy stanovuje na dny 22.11.2017 den k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín na 12.12.2017

Škola zvolí způsob ověření formou hry, manipulace s pomůckami, vyplněním pracovního listu apod.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy (v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona) individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy

Do přípravné třídy je v souladu § 47 odst. 1 školského zákona od 1. září 2017 možno přijmout pouze dítě s uděleným odkladem povinné školní docházky.

 • Vzdělávání v zahraniční škole 

Další možností je zařazení do zahraniční školy, která působí na území České republiky a vzdělává podle vzdělávacího programu státu, který školu zřizuje.

 

 

10.3. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP

 

ŠVP Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim, vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Zároveň vychází z RVP PV, které je východiskem pro případnou přípravuvzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim.

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je takové dítě, které pro svůj rozvoj a naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv, a to na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření je mateřská škola připravena dle podmínek a možností realizovat.

 

Mluvíme o pěti stupních podpůrných opatření

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola na základě vlastního pozorování, bez doporučení poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Naše mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickými poradnami, se Speciální školou ve Skutči. Instituce tohoto typu jsou našimi školními poradenskými zařízeními ( ŠPZ).

 1. Stupeň podpůrných opatření

Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP

Plánem pedagogické podpory, dále PLPP, jeho vypracováním a poskytováním tohoto druhu pedagogické podpory, rozumíme poskytování podpůrných opatření prvního stupně.

PLPP bude zpracován dle přílohy k vyhlášce č.27/2016.

Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží, speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování plánu.

Plán pedagogické podpory učitelka vyhodnotí nejpozději do tří měsíců od zahájení poskytování podpůrných opatření dle vlastního pozorování dítěte, kdy se zaměřuje na vývoj speciálních vzdělávacích potřeb a naplňování cílů PLPP. Nevedou-li opatření k naplňování stanovených cílů, doporučí ředitelka školy společně s učitelkou po předchozí konzultaci rodičům využití pedagogicko-psychologické poradny, školského poradenského zařízení.

Do doby zahájení podpůrných opatření druhého a vyššího stupně pracuje škola s PLPP:

S PLPP seznámí škola neprodleně zákonné zástupce dítěte na osobní schůzce. O této schůzce provede ředitelka školy zápis.

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně

Ředitelka školy určí pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci s poradenským zařízením.

Pro účely poskytování poradenské pomoci škole zajistí škola předání PLPP , podle kterého se dítě dosud vzdělávalo, spolupracující poradně.

Poradenskou pomoc ŠPZ může využít dítě a jeho zákonný zástupce na základě doporučení školy, svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Neposkytuje-li zákonný zástupce dítěte součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte, postupuje škola a školské poradenské zařízení dle §10 odst. Zákona č.359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí.

Při vydání zprávy a doporučení ŠPZje o obsahu zprávy informován zákonný zástupce dítěte.

Na základě posouzení vzdělávacích potřeb dítěte vydá ŠPZ doporučení také škole za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte.

Podpůrná opatření poskytuje škola bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a udělení informovaného písemného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IPV)

Na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce dítěte zpracuje škola IVP dítěte, pokud to vyžadují vzdělávací potřeby dítěte.

IVP je závazným dokumentem, vychází ze ŠVP PV mateřské školy a je zpracován dle pokynů ve vyhlášce č.27/2016 Sb.

Je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení a žádosti zákonného zástupce dítěte. Za zpracování a provádění IVP je odpovědna ředitelka školy. S IVP seznámí ředitelka všechny pedagogické pracovnice školy a současně zákonného zástupce dítěte. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Mateřská škola v souvislosti s vydáním IVP spolupracuje se ŠPZ, které nejméně jednou ročně vyhodnotí naplňování IVP.

 

 1. Ukončení docházky dítěte

 

Ředitelka MŠ může podle § 35 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším (školský zákon) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže:

 • dítě se bez omluvy rodiče nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • rodiče závažným způsobem narušují provoz mateřské školy a jednání s nimi je bezúspěšné nebo opakovaně porušují své povinnosti uvedené ve Školním řádu MŠ
 • opakovaně vyzvedávají své dítě po ukončení provozní doby
 • rodiče závažným způsobem poškozují majetek mateřské školy, majetek zaměstnanců MŠ, dětí či jiných rodičů
 • ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • když je to vhodné ukončení docházky na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 • rodiče neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodnou s ředitelkou jiný termín úhrady
 • vždy ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte

 

 

 1. Školní prevence proti nežádoucím jevům

 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku a to v oblasti tělesné, duševní a sociální, kdy tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu.

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří:

 • sebedůvěra, samostatnost a sebejistota
 • podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
 • schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
 • seberozvíjení se
 • motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
 • rozvoj tvořivosti a estetického cítění
 • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence

Přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Součástí zdravého životního stylu je i zdravé sebevědomí. Vlastní sebevědomí spojené s úctou k druhému patří k základní životní kompetenci (postoji).

 

Sebedůvěra dětí je podmíněna optimální kvalitou vztahu k dětem v praktickém životě. Takovým uspořádáním společenského života, který umožňuje uspokojování potřeb dítěte a tím i zdravý rozvoj jeho osobnosti. Děti jako rovnocenní partneři mají v mnoha situacích právo říci ne, když něco nechtějí. Umění říci ne je z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti nebudou umět říci ne pokusům o nejrůznější manipulace nebo drogovému pokušení, pokud v rodině, mateřské škole či škole není příležitost k vyjádření nesouhlasu.

 

K upevnění sebedůvěry dětí slouží zejména pohybové aktivity, hry a hraní. Proto se snažíme zařazovat spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, kdy je dětem poskytována možnost volby samostatné činnosti i její obtížnosti. Dítě ví, že si samo může vybrat a vyzkoušet své síly. Je nutné, aby motivace k činnosti vycházela z dítěte a byl respektován jeho zájem, aby pohybová činnost vycházela z vnitřní motivace, z potřeby pohybu, z potřeby zdravého soutěžení.

Učíme se odhadnout své síly, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly a to je prevencí nejen úrazů, ale i posílení pevného postoje vůči budoucím stresům, neúspěchům i pádům, které nepřipravení jedinci později mnohdy řeší agresí, zneužíváním drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem.

 

Realizaci spontánních pohybových aktivit provádíme také na školní zahradě, s dostatečným vybavením umožňujícím odstupňovanou škálu pohybových aktivit.

 

Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti v oblasti zdravého životního stylu a prevence získat. Základní kompetence jsou utvářeny jako znalosti, dovednosti a postoje.

 

Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí a současně i kompetence v oblasti prevence, na které učitelky v MŠ dbají, průběžně zařazují do ŠVP a sledují, patří:

 

 • znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání některých látek pro zdraví
 • rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví
 • zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit
 • napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky (zdravá výživa a životospráva)
 • mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků)
 • vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné
 • znát pravidla společného soužití ve skupině
 • hodnotit své chování i chování druhých, mít a hájit vlastní názor
 • akceptovat kompetentní autoritu
 • vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav
 • přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy
 • vědět, že je více možností řešení konfliktů
 • kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad
 • chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role
 • spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí

 

Pokud nejsou osvojeny uvedené ochranné kompetence, jsou tyto děti zasaženy v pozdějším období různými nežádoucími jevy jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost řešit problémy, stres a frustrace. Dochází i k sebepoškozování dětí. Důsledkem je poté náchylnost ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus, xenofobie apod. Proto se v MŠ snažíme tyto kompetence osvojovat v každodenním běžném životě.

 

Rodič má právo

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • zapojit se do života školy a přicházet s novými náměty a realizací
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy, mohou je podat i anonymně použitím „schránky důvěry“
 • požádat o úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

     

Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým Ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd.).
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí atd.).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené jeho věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

13.Ochrana proti patologickým jevům

 

Učitelka seznamuje děti vhodnou formou s možnými sociálně patologickými jevy a šikanou ve škole, v rodině či společnosti a to každý den jako součást výchovně vzdělávacího procesu na škole. Její činnost specifikuje Směrnice o vedení prevence sociálně patologických jevů na škole.

Učitelka má ke všem dětem rovný přístup, který je motivující a laskavý. Vede děti k přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, vysvětluje, že není možné ubližovat sobě či jiným osobám ve svém okolí. Jde svým jednáním s dalším personálem školy dětem příkladem. Učí děti řešit spory formou domluvy či ústupku, kompromisem. Učitelka spolupracuje s rodinou na vedení dětí k  prosociálnímu cítění, svým přístupem a příkladem vede děti k odmítání drog, alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, které mohou poškodit jejich zdraví. V celém areálu MŠ je zákaz kouření.

Do mateřské školy několikrát do roka dochází preventista patologických jevů ze ZŠ Smetanova ve Skutči, který se staršími dětmi vede záměrné nenásilné rozhovory na dané téma.

 

14.Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

 • Škola se po příchodu dětí v 8.30 uzamyká. Do té doby je možné vstoupit do mateřské školy hlavním vchodem. Vstup je časově omezen ( 6.15 - 8.30, 12.15 - 12.30, 14.00 -16.00). V jiných časech musí příchozí zvonit na zvonek třídy umístěný ve výdejně. Tehdy si učitelka či provozní pracovnice vizuálně ověří příchozího na monitoru. Monitorovány jsou oba vchody školy.
 • Zákonní zástupci i jiné osoby se mohou po škole pohybovat v době přivádění a odvádění dítěte, v jiných případech jen se souhlasem personálu.
 • Zákonní zástupci dítě předávají i vyzvedávají osobně, případně zmocní jinou osobu.
 • Zákonní zástupci odpovídají za věci, které si dítě do MŠ nosí, které mají ve skříňkách.
 • Škola vyvozuje rizika, hrozící dětem při běžném provozu a preventivně děti poučuje o správnosti chování, děti s učitelkou vytváří pravidla pro bezpečný provoz ve třídách a dbají na dodržování.
 • Škola má vypracován řád pro pobyt na školní zahradě.  Zde jsou uvedeny pokyny, pro pohyb v těchto prostorách. Za jejich dodržení vždy odpovídá dozor dětí.
 • Škola se účastní akcí i mimo budovu - výlety, návštěvy divadel, exkurze. Vždy v úvodu tohoto dne jsou děti poučeny o vhodnosti chování a upozorněny na rizika.
 • Školní úraz je definován takto: Jedná se o úraz, který se stal při výchovně vzdělávacím procesu ve škole, na školní zahradě, na akcích pořádaných školou i mimo školu (např. na výletech, exkursích atd.)
 • Školním úrazem není úraz způsobený cestou do školy či z ní domů.
 • Škola nedovoluje přinášet ostré a nebezpečné předměty do školy, jakož i cennosti a věci, co nesouvisí s výukou.

 

15. Platby v mateřské škole

 

15. 1. Stravování

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním provozním řádu školní jídelny. Strava se tedy hradí školní jídelně. V MŠ je pouze školní výdejna. Stravu zajišťuje Školní jídelna, Osady Ležáků ve Skutči, která je součástí komplexu budov mateřské školy.

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte.

Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebo nejpozději do 7.00 hod. téhož dne, a to ústně, písemně do sešitu v šatně, či telefonicky v MŠ v jakoukoliv dobu - může využít záznamovou službu na telefonu.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

 

Činnost školní jídelny se řídí Vyhláškou č.463/2011 Sb. o školním stravování v platném znění, Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování na základě Zákona 561/2004 Sb., a dalšími předpisy. Ředitelka školní jídelny vydá platný Vnitřní provozní řád školní jídelny (viz. nástěnka jídelny na chodbě MŠ), kde bude stanoven způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, jeli v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Otázky týkající se stravování dětí se zdravotními problémy projednává rodič s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou školy.

Stravování v MŠ je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne a zahrnuje dopolední a odpolední svačinu a oběd.

Pitný režim je v průběhu celého dne zajištěn. Děti jsou k jídlu motivovány, ne ale nuceny.

     

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7,00 hodin.

 

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.45 hod. do 12.45 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygienického důvodu zlikvidováno. Rodiče dodají svoje nádoby na jídlo.

V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě i nadále až do odvolání. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.

Změnu způsobu stravování (dopolední, celodenní) je možno provést

vždy od nového měsíce.

Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Rodiče mohou ve škole požadovat pouze kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách.

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ!

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni si včas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!

 

15. 2. Úplata za předškolní vzdělávání

 

Ustanovení k úplatě na škole řeší samostatný dokument – Vnitřní směrnice č. 4/2017  

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

S platností od 1. 9. 2017 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim takto:

1.Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 500 Kč

 Je stanovena měsíčně k příslušnému školnímu roku (školní rok 2017 / 2018).

Změna výše úplaty může být provedena novým vnitřním předpisem.

 • Podle ustanovení § 123 školského zákona se s účinností od 1. 9. 2017 vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné
 • V případě dodatečného  odkladu plnění povinné školní docházky, kdy se žák základní školy vrací zpět do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání bezúplatné.
 • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

2.Výše snížené úplaty za předškolní vzdělávání činí 333 Kč

 • Jedná se o dítě, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce (ze zdravotních či jinak bránících důvodů).
 • O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá ředitelku mateřské školy. Pokud písemnou žádost neobdrží nejdéle do 10. následujícího měsíce, bude účtována úplata v plné výši, tj. 500 Kč.
 • Písemná žádost musí obsahovat:
  • komu je adresována, datum podání žádosti, druh žádosti (snížení), jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonní kontakt, podpis žadatele a doložení odůvodnění žádosti je podmínkou (např. od lékaře, ozdravný pobyt, nemoci, posílení imunity)

3.Osvobozený od úplaty je

 • zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a je řešena v samostatném pokynu ředitelky školy, který je volně dostupný všem rodičům na hlavní nástěnce školy.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku.

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

V prázdninovém měsíci, kdy bude naše škola celý měsíc uzavřena, se úplata se neplatí.

16.Podmínky zacházení s majetkem školy

 

Mateřská škola obnovuje a udržuje majetek školy, vybavuje třídy a šatny estetickým, funkčním a bezpečným nábytkem s moderními pomůckami. Veškerý nábytek a vybavení MŠ je jejím vlastnictvím. Děti jsou na začátku školního roku poučeny, jakým způsobem mohou s majetkem školy nakládat.

Děti jsou pedagogickými a ostatními zaměstnanci vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči a požadovaná oprava či úhrada škody v nejbližším termínu Úmyslné poničení majetku MŠ bude uhrazeno zákonným zástupcem školy bez odkladu.

 

17.Závěrečná ustanovení

 

Seznámení se školním řádem je povinností rodičů a zákonných zástupců stejně jako zaměstnanců školy. Dodržování Školního řádu je povinností zákonných zástupců i dětí dle §22 odst.1 a § 30 odst.3 školského zákona. Všichni musí být prokazatelně s tímto řádem seznámeni.

 

18. Platnost

Tento Školní řád je platný dnem vydání.

 

Ve Skutči dne 31. 8. 2017                                       

 

 

 

 

 

 

 

Vydala: Mgr. Pavlína Pokorná

                                                                                         ředitelka MŠ